mega888 online register Projektivní diagnostika | PaedDr. Karla Hrabčíková
Projektivní diagnostika

Projektivní diagnostika

vychází z předpokladu, že mezi grafickým projevem a psychikou člověka existuje smysluplná, nenáhodná souvislost, ověřitelná empiricky. Projektivní diagnostika je v různé míře součástí všech poskytovaných služeb a představuje rozbor kresby či grafologický rozbor.

 

Grafologie

Interpretace grafického záznamu psacího výkonu

Grafologie využívá psychologických poznatků, teorií a modelů, pomocí nichž se zvyšuje možnost porozumění struktuře osobnosti.

 

Rozbor kresby

Kresba – výpověď beze slov

Při rozboru se pracuje s neverbálním projevem člověka. Je založena na předpokladu, že do výtvarného projevu vkládáme své emoce a prožitky v podobě symbolů.

Kresebný projev lze interpretovat už u malých dětí, jakmile se začnou výtvarně projevovat. Rodiče pak rozborem kresby získají cenné informace, které jim dítě, vzhledem k věku, nedokáže sdělit.

U starších dětí lze kresbou odkrýt skutečnosti, které dítě nedokáže nebo také nechce pojmenovat.

Pro dospělého může samotná výtvarná činnost sloužit k lepšímu sebepoznání a v dialogu s terapeutem pak nachází významy, které se skrývají za symboly obsaženými v kresbě.